Posters & Pamphlets

MGNREGA Posters and Pamphlets

मनरेगाची सर्व उपयुक्त माहिती सोप्या आणि मोजक्या भाषेत समजाऊन देणारी पोस्टर्स

Revival of Millets: Posters and Pamphlets

आनाविका माहिती पत्रक

आनाविका शेतकरी प्रशिक्षण

आनाविका पीक कापणी प्रयोग